Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор обавља послове утврђене актом о оснивању и статутом школе у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
Школски одбор има 7 чланова.
Рад члана школског одбора је добровољан и не плаћа се.

Школски одбор:
  • Прати извршење годишњег програма рада школе
  • Одлучује о кориштењу финансијских средстава школе
  • Покреће иницијативу за избор директора
  • Доноси приједлог плана уписа ученика
  • Рјешава жалбе ученика